Energy Regulation

Σε νέο άρθρο του στο έγκυρο energypress, ο καθηγητής Αντώνης Μεταξάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης προχωρά σε μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη ανάλυση των νομικών επιπτώσεων από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το New Deal. Ο Καθηγητής Μεταξάς επισημαίνει ότι η συμβατότητα του New Deal με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος κρίνεται από δικαιοδοτικά όργανα και όχι

read more

Η χρηματοδότηση των «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», των οποίων η χορήγηση διέπεται κατά κύριο λόγο από το άρθρο 106 της ΣΛΕΕ, αποτελεί ζήτημα που προκάλεσε πλήθος συζητήσεων και αντικρουόμενων απόψεων. Στον τομέα της ενέργειας ο όρος αυτός συνδέεται με την αναγκαιότητα εξασφάλισης από το κράτος, μέσω ρυθμιστικών μέτρων και υποχρεώσεων που απευθύνονται στους προμηθευτές και τους

read more

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν και διαμορφώνουν σήμερα την ενεργειακή πολιτική και τη ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς. Πρώτον, η αύξηση του πληθυσμού της γης καθώς και η συνεχής ανάπτυξη προκαλούν αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, η οποία με τη σειρά της προκαλεί αύξηση των τιμών της ενέργειας (το 2035 υπολογίζεται ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

read more

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ). – Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» Με το Ν. 3437/2009: α) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία

read more

Αυστρία: Energie-Control Austria [E-Control: www.e-control.at] Βέλγιο: Commission pour la Régulation de l’Electricité et du Gaz [CREG: www.creg.be] Βουλγαρία: State Energy & Water Regulatory Commission [SEWRC: www.dker.bg] Κύπρος: Cyprus Energy Regulatory Authority [CERA: www.cera.org.cy] Τσεχία: Energetický Regulační Úřad – Energy Regulatory Office [ERÚ – ERO:www.eru.cz] Δανία: Energitilsynet – Danish Energy Regulatory Authority [DERA: www.dera.dk] Εσθονία: Konkurentsiamet – Estonian Competition Authority –

read more

Δικαιώματα CO2

Η Οδηγία 2003/87/ΕΚ θέσπισε ένα σύστημα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, τροποποιώντας την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επί τη βάσει της υψηλότερης δυνατής σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας. Η προαναφερθείσα Οδηγία τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες πράξεις των ευρωπαϊκών οργάνων και συγκεκριμένα από την Οδηγία 2004/101/ΕΚ, την

read more

Τιμολόγηση

Η Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου ρυθμίζει τις κοινοτικές διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της διαφάνειας στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή. Το κανονιστικό αυτό κείμενο τροποποιήθηκε με την 2007/394/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Απόφαση 2007/394/ΕΚ επικαιροποιεί τα παραρτήματα λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των Οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για

read more

Εμπορία

Η εμπορία ενέργειας στην Ε.Ε. ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 1227/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών είναι επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων, ώστε να καταπολεμήσουν τυχόν απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια εξάλειψης καταχρηστικών εμπορικών

read more

Δίκτυα

Τα ενεργειακά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθούν στη βασική πρόκληση η οποία συνίσταται στη διαμόρφωση μίας ασφαλούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας. Ειδικότερα, η αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή απόδοση και κάλυψη της κατανεμημένης ζήτησης  είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένη με την ανάπτυξη των «έξυπνων» δικτύων

read more

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνουν την αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και παλιρροϊκή ενέργεια, καθώς και την γεωθερμική ενέργεια και τη βιομάζα. Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο συνολικό ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα θα επιτρέψει τη ανάσχεση του φαινομένου του θερμοκηπίου και εν γένει τις εκπομπές αερίων ρύπων και περαιτέρω δύναται να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής

read more

Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενημερωμένοι για νέα και εκδηλώσεις!