ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) και το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ/LNG) διαθέτουν κυρίαρχο ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, συμβάλλοντας σημαντικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και στη μετάβαση από τα βαρέα ορυκτά καύσιμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Για αυτούς τους λόγους, η συγκρότηση μιας πλήρως απελευθερωμένης, ανταγωνιστικής και ασφαλούς Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο της ενοποιημένης ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης, αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Η Οδηγία 2009/73/ΕΚ και ο Κανονισμός (ΕΚ) 715/2009, που καταργούν την Οδηγία 2003/55/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1775/2005 αντίστοιχα, θεσπίζουν το γενικό κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ΦΑ. Ειδικότερα, η Οδηγία 2009/73/ΕΚ, περιλαμβάνει τους κοινούς κανόνες που αφορούν τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση φυσικού αερίου, με στόχο την παροχή πρόσβασης στην αγορά και την εξασφάλιση ανταγωνισμού χωρίς διακρίσεις. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 715/2009, θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς ΦΑ, δημιουργώντας συγχρόνως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSOG), το οποίο, μαζί με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), διαμορφώνουν τους γνωστούς ως Κώδικες Δικτύου.  

Οι Κώδικες Δικτύου για το ΦΑ (Κανονισμοί (ΕΕ) 2014/312, 2015/703, 2017/460, 2017/459), αποτελούν δέσμες κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διασύνδεσης των επιμέρους αγορών και δικτύων μεταφοράς, με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου.  

Ωστόσο, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και την άμεση μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως το 2030, καθιστούν απαραίτητη την εγκατάλειψη χρήσης των ορυκτών καυσίμων και τη μετάβαση σε μορφές καθαρής ενέργειας. Συνεπώς, τα νομοθετικά μέτρα της δέσμης “Fit for 55” για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εστιάζουν στην ενεργειακή παραγωγή από ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην απανθρακοποίηση της εσωτερικής αγοράς Φυσικού Αερίου με την προώθηση ανανεώσιμων αέριων καυσίμων, όπως το Υδρογόνο, το οποίο πρόκειται σταδιακά να υποκαταστήσει το ΦΑ στο σύνολο των δικτυακών υποδομών μεταφοράς.  

 Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η μείωση της προσφοράς Φυσικού Αερίου εξαιτίας της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που ακολουθεί την πανδημία COVID-19 και την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, φέρουν την Ευρώπη αντιμέτωπη με το ζήτημα της υψηλής της εξάρτησης από τις εισαγωγές ΦΑ καθώς και των περιορισμένων στρατηγικών της αποθεμάτων. Επομένως, η ασφάλεια του εφοδιασμού καθώς και η απεξάρτηση από τις εισαγωγές Ρωσικού ΦΑ τοποθετούνται στο επίκεντρο των επιδιώξεων της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.  

Με βάση αυτούς τους στόχους, το σχέδιο REPowerEU που δρομολογήθηκε τον Μάϊο του 2022 με στόχο την άμεση μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό Φυσικό Αέριο, οδηγεί σε μέτρα όπως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1032, που τροποποιεί τους  κανονισμούς (ΕΕ) 2017/1938 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με την αποθήκευση αερίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2576 για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσω καλύτερου συντονισμού των αγορών αερίου, αξιόπιστων δεικτών αναφοράς για τις τιμές και διασυνοριακών ανταλλαγών αερίου καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1369, σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου.  

Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενημερωμένοι για νέα και εκδηλώσεις!