ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούνται από τους μη ορυκτούς ενεργειακούς πόρους και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και την ενέργεια από τη βιομάζα και τα βιοαέρια. Με δεδομένο ότι η παραγωγή και χρήση ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ευρωπαϊκή συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων, παρατηρείται η σταθερή προσήλωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα.

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ θέσπισε το κανονιστικό πλαίσιο χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθορίζοντας, συγχρόνως, δεσμευτικούς στόχους σχετικά με το μερίδιο ΑΠΕ στην εθνική ενεργειακή κατανάλωση των κρατών-μελών της ΕΕ έως το 2020, οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ από 12,5% το 2010 σε 21,8% το 2021.

Η αναβάθμιση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την μετάβαση σε μορφές καθαρής ενέργειας, οδήγησε στην αναθεώρηση της παραπάνω Οδηγίας στο πλαίσιο της δέσμης νομοθετικών μέτρων «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Συνεπώς, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, θέτει δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ κατά τουλάχιστον 32% έως το 2030.

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μετάβαση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές ρύπων έως το 2050 και άμεση μείωσή τους κατά 55% έως το 2030, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης των ΑΠΕ ως μέσου για την εξάλειψη της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, οδηγούν στην υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα.

Επομένως, η νέα αναθεωρημένη Οδηγία (ΕΕ) 2023/2431 της 18ης Νοεμβρίου 2023, ορίζει ως δεσμευτικό ενωσιακό στόχο την ενίσχυση του μεριδίου ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ κατά τουλάχιστον 42,5% έως το 2030, περιλαμβάνοντας συγχρόνως δέσμευση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών προσπαθειών ώστε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα να ανέλθει σε 45% έως το 2030.

 

Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενημερωμένοι για νέα και εκδηλώσεις!