Τιμολόγηση

Η Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου ρυθμίζει τις κοινοτικές διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της διαφάνειας στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή. Το κανονιστικό αυτό κείμενο τροποποιήθηκε με την 2007/394/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Απόφαση 2007/394/ΕΚ επικαιροποιεί τα παραρτήματα λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των Οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για την απελευθέρωση των αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αντιστοίχως.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!