Νομοθεσία

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ).

– Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»

Με το Ν. 3437/2009: α) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας συμπληρώνοντας το νομικό πλαίσιο, και  β) προσαρμόζει τα τιμολόγια για την απορρόφηση της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά.

– Ν. 3851/2010 για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ

– Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ)

– Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», επιβολή αναδρομικής φορολόγησης για σταθμούς ΑΠΕ

– Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ΚΠ Ηλεκτρικής Ενέργειας

– Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΚΣ Ηλεκτρικής Ενέρεγειας 

– Απόφαση ΡΑΕ 338/2013

– Απόφαση ΡΑΕ 339/2013


ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

$    –   2011: ΥΑ Δ6/7094 ΦΕΚ Β’ 918/23.05.2011

Πλαίσιο μεθοδολογίας  μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση- Κατάλογος  ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης- Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση

$1 –   2010: Δ6/Β/οικ 5825 ΦΕΚ Β’ 407/09.04.2010

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

$1-  2010: Ν 3855/2010 ΦΕΚ Α’ 95/23.06.2010

Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις

$1 –   2010: Ν 3851/2010 ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

$1-   2008: Ν 3661/2008 ΦΕΚ Α΄89/19.05.2008

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

$1 –  2007: ΥΑ Α7  Β-651

Συντήρηση στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις  δημ. κτιρίων κλπ για εξοικονόμηση ηλεκτρ. Ενέργειας

$- –    2003 ΥΑ Δ6  Β-266

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας για οικιακές κλιματιστικές συσκευές

$– –   2003  ΥΑ Δ6  Β-267

Οικιακοί ηλεκτρικοί φούρνοι- Συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/40/ΕΚ

$1 –   2003 ΥΑ 219  Β-877

 Συγκρότηση κύριας επιτροπής, και ειδικών επιτροπών αξιολόγησης των επιβληθέντων επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του μέτρου 2.1

$1-   2001 ΥΑ Δ6/Β/17682  Β-1407

Απαιτήσεις  ενεργειακής  απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για λαμπτήρες φθορισμού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.09.2000

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!