Ηλεκτρική Ενέργεια

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρως δεσμευθεί να προωθήσει το σχέδιο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα συνδέει πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Οδηγία 2009/72/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009,  αφορά στους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί την Οδηγία 2003/54/ΕΚ

Πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας είναι η καθιέρωση μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενωσιακής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, ένα επαρκές επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των αγορών των κρατών μελών, ένα επαρκές επίπεδο παραγωγικής ικανότητας καθώς και η ισορροπία «προσφοράς και ζήτησης». Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν γενικές, διαφανείς και αμερόληπτες πολιτικές ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιβάλλεται να είναι συμβατές με τις προϋποθέσεις που θέτει μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά ηλεκτρισμού.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!