Δικαιώματα CO2

Η Οδηγία 2003/87/ΕΚ θέσπισε ένα σύστημα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, τροποποιώντας την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επί τη βάσει της υψηλότερης δυνατής σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας.

Η προαναφερθείσα Οδηγία τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες πράξεις των ευρωπαϊκών οργάνων και συγκεκριμένα από την Οδηγία 2004/101/ΕΚ, την Οδηγία 2008/101/ΕΚ, την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και τον υπ’ αριθμ. 219/2009 Κανονισμό ΕΚ.

Σημαντικά Κανονιστικά Κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης η Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012(2012/C 158/04). 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!