Απόφαση ΓεΔΕΕ T-57/11: Σύμφωνη προς τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ενίσχυση που χορηγήθηκε στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν εγχώριο άνθρακα προς διασφάλιση του ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140165el.pdf

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!