Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνουν την αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και παλιρροϊκή ενέργεια, καθώς και την γεωθερμική ενέργεια και τη βιομάζα. Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο συνολικό ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα θα επιτρέψει τη ανάσχεση του φαινομένου του θερμοκηπίου και εν γένει τις εκπομπές αερίων ρύπων και περαιτέρω δύναται να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τα κράτη μέλη μέχρι το 2020 για το σκοπό αυτό τροποποιώντας και καταργώντας τις Οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!